Copyright 2024 - Pénteken - Hirdetési magazin

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az MT 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: MT Kft., Adatkezelő) hirdetési szolgáltatásokat nyújt.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő a látogatókat egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. Az adatkezelés során alapvető törekvésünk a személyes adatok védelme.

Az MT Kft. elkötelezett, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján végezze tevékenységét.

 1. ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Név: MT 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9643 Jákfa, Kossuth utca 79.
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím: 9643 Jákfa, Kossuth utca 79.

 1. FOGALMAK

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Az adatkezelő személyét az 1. pont tartalmazza. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében az MT Kft. mellett más személy is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók személyét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a honlapra látogat vagy ott regisztrál.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)
 • a postai szolgáltatásokról SZÓLÓ 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)
 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS ANNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket jogszerűen, tisztességesen, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

A Felhasználó felelőssége és kötelezettsége, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze. Az adatok valóságnak való megfeleléséért a felelősség a Felhasználót terheli.

4.3. Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4. Pontosság

Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy Adatkezelő a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

4.5. Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)

Az MT Kft. elkötelezett ügyfelei, partnerei és dolgozói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az MT Kft. személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, információ biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését, továbbá hogy megvédje a személyes adatokat a visszaélésektől és adatvesztésektől.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő a személyes adatokat is tartalmazó adatokat egy biztonságos szerveren tárolja, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.

A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók részére is előírja.

4.7. Adatok továbbítása és résztvevők

Az MT Kft. kizárólagosan törvényi felhatalmazás alapján ad ki harmadik fél részére információt (pld. jogszabályon alapuló hatósági megkeresés).

Az MT Kft. nem értékesít vagy ad bérbe személyes adatokat harmadik félnek.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

Adatkezelő az alábbi jogalapok szerint jogosult az adatkezelési tevékenységét ellátni.

A hirdetési szolgáltatással kapcsolatos tevékenysége során az MT Kft. az adatokat az alábbiak alapján jogosult kezelni:

az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adataikat megadják az MT Kft. részére:

 • a felek között fennálló szerződés alapján,
 • törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben,
 • jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén,
 • az adatkezelő jogos érdekéből kifolyólag.

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó jogalapot az adott adatkezelési tevékenységnél megadott tájékoztatás tartalmazza.

 1. ADATOK TÁROLÁSA ÉS TÖRLÉSE

Az MT Kft. a személyes adatokat tárolja és feldolgozza, de csak addig, amíg az adatfeldolgozás célja érvényben van.

A két fő elv, amely alapján az MT Kft. meghatározza az adatok felhasználásának idejét:

 • Működési követelmény: a szolgáltatás nyújtásához szükséges időtartam.
 • Jogi követelmény: jogszabályokban előírt rendelkezéseknek való megfelelés szerinti időtartam.

Az archivált adatok csak az arra kijelölt és feljogosított MT Kft. alkalmazott számára hozzáférhető tárolóeszközökön kerülnek tárolásra.

 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK

7.1. INTERNETES ADATKEZELÉSEK

Felhasználó felelősséggel tartozik a Honlapon bevitt adatok valóságtartalmáért és hitelességéért. Amennyiben a Felhasználó más személy személyes adatait adja meg a Honlapon vagy azon keresztül úgy őt terheli annak kötelezettsége, hogy a szükséges hozzájárulást az érintett személytől beszerezze vagy egyébként azzal más jogalapon, de rendelkezzen.

7.1.1. A nyilvános felületeken elérhető / megadható személyes adatok illetve azok kezelése

A nyilvános felületeket bárki elérheti, azokon keresztül adatokat adhat meg, illetve adatokat tud keresni. A nyilvános felületek egy részén személyes adatok megadására van lehetőség, míg más részén ilyen adatok nem szerepelnek.

Személyes adatokat tartalmazó nyilvános felületek

 • Kapcsolati űrlap

7.1.2. Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás

Az MT Kft. oldalainak használatához szükséges lehet a cookie-k engedélyezése. Ezek a cookie-k a weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására szolgálnak. Minden Érintett beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását. Ebben az esetben nincs adatmentés a látogató számítógépén. A cookie-kban tárolt adatok nem kerülnek át az MT Kft-hez. A mentett adatok anonim statisztikai célokra szolgálnak. Ezeket a statisztikákat az MT Kft. a weboldal használatnak kiértékelésére használja. Különösen fontos az oldalak meglátogatásának sorrendje és az oldalak közötti útválasztás. Az MT Kft. felméri a használatot, és ezeknek az adatoknak a kiértékelésével tovább fejleszti a honlapot.

A honlap a Google Analytics-t használja, ami Google Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie"-kat használ, azaz szöveges fájlokat ment a számítógépére, így készít elemzést arról, hogyan használja a weboldalt. A weboldal használatáról készült cookie-t (az Ön IP-címével együtt) az USA-ban lévő szerverre továbbítják és tárolják. A Google ezen információk birtokában készít elemzéseket a honlap használatáról, jelentést állít össze a honlap üzemeltetőinek a weboldalon történő tevékenységekről, és további szolgáltatásokat végez el az internethasználatról és weboldalhoz kapcsolódó eseményekről.

Ezen felül, a Google harmadik félnek továbbítja ezeket az adatokat, ha az jogilag kötelező, vagy ha azt egy harmadik fél a Google megbízásából dolgozza fel. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét más Google adatokkal. Ön letilthatja a böngészőjében a cookie-k használatát, de szeretnénk kiemelni, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap összes funkcióját. Ennek a honlapnak a használatával Ön elfogadja, hogy a Google feldolgozza az összegyűjtött adatokat a korábban leírt módon és célból.

7.2. CSOMAGLOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEKKEL AZOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

7.2.1. MEGBÍZÓKKAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

7.2.1.1. Potenciális ügyfelek telefonos megkeresésével („hideg hívások”-kal) kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Potenciális ügyfelek felkutatása, ajánlatadás, szerződéskötés.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe, pozíciója.

Adatok tárolásának időtartama: Adatkezelési cél megvalósulásáig. Azon ügyfelek esetében, ahol ajánlatadásra, majd szerződéskötésre kerül sor, ott az ezen adatkezelési célnál rögzített ideig kerülnek az adatok tárolásra. Azon potenciális ügyfelek esetében, ahol nem kerül sor ajánlatadásra ezen adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra.

7.2.1.2. Ügyféllátogatásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Potenciális ügyfelek felkeresése ajánlatadási illetve szerződéskötési célból.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe, pozíciója, ügyféllátogatás helye, időpontja, résztvevők neve, telefonszáma, email címe.

Adatok tárolásának időtartama: Adatkezelési cél megvalósulásáig. Azon ügyfelek esetében, ahol ajánlatadásra, majd szerződéskötésre kerül sor, ott az ezen adatkezelési célnál rögzített ideig kerülnek az adatok tárolásra. Azon potenciális ügyfelek esetében, ahol nem kerül sor ajánlatadásra ezen adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra.

7.2.1.3. Árajánlat, szerződés

Adatkezelés célja: a hirdetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. A személyes adat megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, megadása kötelező.

Kezelt személyes adatok köre: Megbízó neve, Megbízó nevében eljárni jogosult személy neve; Megbízó címe, Megbízó adószáma, Kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma.

Adatok tárolásának időtartama: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

7.2.1.4. Számlázás

Adatkezelés célja: szolgáltatásért járó díj számlázása.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés (Számviteli tv. 169. § (2)).

Kezelt személyes adatok köre: Vevő neve, címe, címzett neve, címe, telefonszáma, email címe.

Adatok tárolásának időtartama: A Számviteli tv. 169. § -a alapján 8 év.

7.2.1.5. Követeléskezelés

Adatkezelés célja: követelések kezelése, behajtása.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím.

Adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését vagy a követelés behajtását követő 5 évig.

7.2.2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

7.2.2.1. Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címekre érkező e-mailekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: ügyféllel történő kommunikáció, panaszkezelés

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség

Kezelt személyes adatok köre: hirdetést kérő neve, email címe, postai címe, telefonszáma

Adatok tárolásának időtartama: 1 év

7.2.2.2. Panaszok kezelése

Adatkezelés célja: panaszkezelés, panaszjóváhagyás

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése, jogszabályi megfelelőség

Kezelt személyes adatok köre: panaszos neve, email címe, lakcíme, telefonszáma

Adatok tárolásának időtartama: 1 év

7.3. MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

7.3.1. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a naprakész információk biztosítása az Adatkezelő tevékenységéről, aktuális ajánlatok megismertetése

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adatok köre: név, email cím

Adatok tárolásának időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás)

A feliratkozást követően a Felhasználók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről a hírlevél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással.

7.4. TOBORZÁSSAL, KIVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

7.4.1. Állásra jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: pályázók adatainak begyűjtése (önéletrajzok, motivációs levelek)

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Kezelt személyes adatok köre: név, születési hely, idő, cím, email cím, telefonszám, közösségi média felhasználói fiók, iskolai végzettség, korábbi munkáltatók, hobbi, nyelvismeret (nyelvvizsga bizonyítvány sorszáma, engedélyek (vezetői, ECDL, stb.), családi állapot, beosztás, aktuális munkáltató, fizetési igény, ajánlólevelek

Adatok tárolásának időtartama: a hivatalos, írásos kiértékelést követő 6 hónap

7.4.2. Fejvadász útján állásra jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a jelöltek kiértékelése

Adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, jogszabályi megfelelőség

Kezelt személyes adatok köre: születési hely, idő, cím, email cím, telefonszám, közösségi média felhasználói fiók, iskolai végzettség, korábbi munkáltatók, hobbi, nyelvismeret (nyelvvizsga bizonyítvány sorszáma, engedélyek (vezetői, ECDL, stb.), családi állapot, beosztás, aktuális munkáltató, fizetési igény, ajánlólevelek, munkakezdés várható ideje

Adatok tárolásának időtartama: a hivatalos, írásos kiértékelést követő 12 hónap

7.4.3. Kiválasztott munkavállaló részére adott ajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a jelölt tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, jogszabályi megfelelőség

Kezelt személyes adatok köre: kiválasztott munkavállaló neve, betöltendő munkakör, közvetlen felettes neve, munkaköre, javadalmazás összege, juttatási csomag részletezése, tervezett munkakezdési időpont

Adatok tárolásának időtartama: a hivatalos, írásos kiválasztást követő 6 hónap

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

8.1. Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog)

Az Érintettek jogosultak arra, hogy tájékoztatást kapjanak az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatik kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintett az alábbi információkra vonatkozóan kérhet az Adatkezelőtől tájékoztatást:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 4. d) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 5. e) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. f) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 7. g) automatizált döntéshozatal tényéről történő tájékoztatást, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát évente egy alkalommal ingyenesen az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, úgy adatkezelő ezen adatokat – az Érintett eltérő rendelkezésének hiányában - elektronikus formában biztosítja az Érintett rendelkezésére.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve hiányos személyes adatainak kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok.

8.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Az Érintettre az alábbi esetekben kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai törlését:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy az Érintett visszavonja ezen hozzájárulását, feltéve, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ha a törlés szabályai ezen tiltakozással szemben fennállnak;
 4. d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. e) személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(1) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(2) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(3) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(4) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a továbbítást az Adatkezelő megakadályozná, feltéve, ha

(1) az adatkezelés jogalapja Érintettel kötött szerződés teljesítése vagy

(2) az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy

(3) az adatkezelés automatizált módon történik.

8.6. Tiltakozáshoz való jog

8.6.1. Tiltakozás az alábbi adatkezelési jogalapokhoz kapcsolódóan

Amennyiben az adatkezelés jogalapja

(1) közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása vagy

(2) az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése,

úgy az Érintett jogosult az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.6.2. Tiltakozás a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ebben az esetben az adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti.

8.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A visszavonást az Adatkezelő 1. pontban megjelölt email címére kell megküldeni.

8.8. Panasz benyújtása

Amennyiben sérelmesnek véli az MT Kft. személyes adatkezelését, javasoljuk, hogy először a MT Kft-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás, panaszbenyújtás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

 • levélben: 9643 Jákfa, Kossuth utca 79.
 • e-mail-ben: az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen

8.9. Jogorvoslati lehetőségek

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az MT Kft. kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , honlap: www.naih.hu ).

A bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság – a megkeresést követően – az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., 1363 Pf.: 16.). A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon .

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 1. Az adatvédelmi információk frissítése

Az MT Kft. változás esetén frissíti, jelen helyen közzéteszi adatvédelmi tájékoztatóját.

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május. 25.